สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองคำ
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงรัศมี  นุชพงษ์
 
1. นางนิฎฐา  ตฤณปฤษฎางค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายรัตนภูมิ  สายทองแท้
 
1. นางบังอร  พัฒนานุวัต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายฐิิติวัฒน์  โพธิ์ตาดทอง
 
1. นางนิฎฐา  ตฤณปฤษฎางค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปางเนตร   สมหวัง
 
1. นางสุนีย์  โพธิสิทธิ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอิทธิพล  อุดมทรัพย์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  วิเศษทุม
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศักดิ์พิบูลรัตน์
2. เด็กชายนฤสรณ์  บัวศรี
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สืบยิ้ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  เขียวแดง
3. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วปาน
4. เด็กหญิงผกามาศ  พิเสม
5. เด็กหญิงภนิตา  นรสิงห์
6. เด็กหญิงมุกดา  เฮ้าสูงเนิน
7. เด็กหญิงรดามณี  รักษาเลิศ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  จินดาศรี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  รักพวก
10. เด็กหญิงแก้วตา  บัวประดิษฐ์
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมงคล  แซ่กัง
 
1. นางสาวดวงฤดี  ศิลาไกล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมศรีมี
 
1. นางสาวดวงฤดี  ศิลาไกล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายนรพนธ์  ตรวจมรคา
 
1. นางกฤษณา  พละพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สง่างาม
 
1. นางจันทนา  ปินะลา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพัชรี  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  พานทอง
 
1. นางจันทนา  ปินะลา
2. นางกฤษณา  พละพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกมลภัทร  เอี่ยมสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงจริญญา  จำปาหอม
 
1. นางกฤษณา  พละพันธ์
2. นางจันทนา  ปินะลา