สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงณัฐริชา   คำดี
 
1. นางบังอร  พัฒนานุวัต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ญาติเสมอ
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองคำ
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงสุวรรณี   สิงไห
 
1. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงณัฏฐริชา  วงษ์เป้า
 
1. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปวีณา  กอไผ่น้อย
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภาพร  สง่างาม
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงรัศมี  นุชพงษ์
 
1. นางนิฎฐา  ตฤณปฤษฎางค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายรัตนภูมิ  สายทองแท้
 
1. นางบังอร  พัฒนานุวัต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายฐิิติวัฒน์  โพธิ์ตาดทอง
 
1. นางนิฎฐา  ตฤณปฤษฎางค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปางเนตร   สมหวัง
 
1. นางสุนีย์  โพธิสิทธิ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูมิพิทักษ์  ฉัตรเงิน
2. เด็กชายรัตภูมิ  สายทองแท้
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายนัยเนตร  พึ่งสอนรัก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์วิลาศ
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาสุข
2. เด็กชายพรชัย  สุวดิษฐ์
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอิทธิพล  อุดมทรัพย์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  วิเศษทุม
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายชวนากร  คงเพ็ชรศักดิ์
2. เด็กชายนิตินัย  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร
4. เด็กชายอดิศร  อุปะมานะ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ปราณีศรี
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศักดิ์พิบูลรัตน์
2. เด็กชายนฤสรณ์  บัวศรี
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายวันดารุต  โลมจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  ฟุ้งสายชล
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  มูลมั่ง
2. เด็กชายสุวรรณ  ชมาวัฒน์
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สืบยิ้ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  เขียวแดง
3. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วปาน
4. เด็กหญิงผกามาศ  พิเสม
5. เด็กหญิงภนิตา  นรสิงห์
6. เด็กหญิงมุกดา  เฮ้าสูงเนิน
7. เด็กหญิงรดามณี  รักษาเลิศ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  จินดาศรี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  รักพวก
10. เด็กหญิงแก้วตา  บัวประดิษฐ์
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมงคล  แซ่กัง
 
1. นางสาวดวงฤดี  ศิลาไกล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมศรีมี
 
1. นางสาวดวงฤดี  ศิลาไกล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เลื่อมทอง
2. เด็กหญิงเกตุวดี  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวดวงฤดี  ศิลาไกล
2. นางสาวพัชรี  คำวิเศษ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงสิริกร  บุดทะนะ
 
1. นางบังอร  พัฒนานุวัต
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จิตประสงค์
 
1. นางบังอร  พัฒนานุวัต
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอารยา  เอี่ยมอุตสาหะ
 
1. นางกฤษณา  พละพันธ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายนรพนธ์  ตรวจมรคา
 
1. นางกฤษณา  พละพันธ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สง่างาม
 
1. นางจันทนา  ปินะลา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพัชรี  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  พานทอง
 
1. นางจันทนา  ปินะลา
2. นางกฤษณา  พละพันธ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกมลภัทร  เอี่ยมสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงจริญญา  จำปาหอม
 
1. นางกฤษณา  พละพันธ์
2. นางจันทนา  ปินะลา
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิสซ่า  เลื่อมทอง
 
1. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ