สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงณัชชา  เกิดบ้านไร่
 
1. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  เคณาอุประ
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมธุรดา  เคณาอุประ
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  วารีชล
2. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ทรัพยา
 
1. นางสาวลัดดา  สายพาณิชย์
2. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงอรยา  ศิริสำราญ
 
1. นางสาวลัดดา  สายพาณิชย์
2. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี