สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปทุมพร  บุญธรรม
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลิศา  สดใสญาติ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุดใจ
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
2. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุชกระแสร์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ศิริวงศ์ษา
 
1. นางเบญจวรรณ  คงชนม์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  กล่อมเสนาะ
2. เด็กหญิงปิยะพร  หาธรรม
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีจันทะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  พรหมสาส์น
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรอินทร์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงทิพานัน  อินทร์แก้ว
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลวดี  ประดิษฐจา
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิณียาภรณ์  ศุภางคะนันทน์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงสโรชา  สิทธิเลิศ
 
1. นางจิรภัทร์  พุฒหอม
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 26 1. เด็กชายสุทธิพจน์  จิตรวงศ์เที่ยง
 
1. นางรำไพ  จันทร์เทศ