สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงถิรดา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงชลิตา  สารธิราช
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายชัยรัตน์  ช้อยเชื้อดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อบเชย
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีจันทะ
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.66 ทองแดง 29 1. เด็กชายปภังกร  ขวัญเนตร
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แสนสีหา
 
1. นางโชติกา  พร้อมฉัตร
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไหประโคน
2. เด็กหญิงชลิศา  สดใสญาติ
 
1. นางสาวพานิชย์  ขันเงิน
2. นายสุขสันต์  จันทิชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปวิตรา  เนตรแสงสี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แววเขียว
 
1. นางเบญจวรรณ  คงชนม์
2. นางสาวอัจนา  สาทศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  อินทร์จันทร์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เซี่ยงฮ้อ
 
1. นางทัศนี  วรรณทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เประกันยา
 
1. นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  พุ่มพันธ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทับขัน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  นิสะโสกะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถนอมรอด
2. นางสิริรัตน์  จินดา
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หวังโชคอนันต์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ประตังถาโต
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เหมือนสาคร
 
1. นางสาวทองศรี  แสงตา
2. นางจิรภัทร์  พุฒหอม