สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงรัชดาพร  แก้วบุรี
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  สีคำ
3. เด็กหญิงอารียา  ครุดรัมย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีจันทะ
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์นุช
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่้ยงลี่
 
1. นางโชติกา  พร้อมฉัตร
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เประกันยา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นพทิพย์
3. เด็กหญิงจันจิรา  เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงชลดา  ปัดสา
5. เด็กชายชานน  แดงใหม่
6. เด็กชายธนวัฒน์  โกยม
7. เด็กหญิงพันธิวา  คามกะสก
8. เด็กชายภัทรพล  สมจิตร
9. เด็กหญิงมลฤทัย  ศิริมงคล
10. เด็กชายลิขิต  ลบไพรี
11. เด็กชายวรวุฒิ  สันดา
12. เด็กหญิงวารุณี  เทพจันทรดา
13. เด็กหญิงศรุตา  เฟื่องฟุ้ง
14. เด็กชายสุรศักดิ์  แววเขียว
15. เด็กหญิงอารีญา  สาแขม
 
1. นายสุขสันต์  จันทิชัย
2. นางสาวพานิชย์  ขันเงิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิลเนตร  กำลังหาญ
 
1. นางทัศนี  วรรณทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายติณณภพ  นุกรรัมย์
 
1. นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายนนทกร  นีสันเทียะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวลัดดา  สายพาณิชย์
2. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี