สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงถิรดา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงรัชดาพร  แก้วบุรี
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปทุมพร  บุญธรรม
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงณัชชา  เกิดบ้านไร่
 
1. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงชลิตา  สารธิราช
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลิศา  สดใสญาติ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุดใจ
 
1. นางประไพ  พ้นภัยพาล
2. นางสาววัชชิราภรณ์  ไข่แก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงกฤติกาล  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  สีคำ
3. เด็กหญิงอารียา  ครุดรัมย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีจันทะ
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายชัยรัตน์  ช้อยเชื้อดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อบเชย
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีจันทะ
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.66 ทองแดง 29 1. เด็กชายปภังกร  ขวัญเนตร
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แสนสีหา
 
1. นางโชติกา  พร้อมฉัตร
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์นุช
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่้ยงลี่
 
1. นางโชติกา  พร้อมฉัตร
2. นางสาวประภัสสร  จันทสาโร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เประกันยา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นพทิพย์
3. เด็กหญิงจันจิรา  เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงชลดา  ปัดสา
5. เด็กชายชานน  แดงใหม่
6. เด็กชายธนวัฒน์  โกยม
7. เด็กหญิงพันธิวา  คามกะสก
8. เด็กชายภัทรพล  สมจิตร
9. เด็กหญิงมลฤทัย  ศิริมงคล
10. เด็กชายลิขิต  ลบไพรี
11. เด็กชายวรวุฒิ  สันดา
12. เด็กหญิงวารุณี  เทพจันทรดา
13. เด็กหญิงศรุตา  เฟื่องฟุ้ง
14. เด็กชายสุรศักดิ์  แววเขียว
15. เด็กหญิงอารีญา  สาแขม
 
1. นายสุขสันต์  จันทิชัย
2. นางสาวพานิชย์  ขันเงิน
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไหประโคน
2. เด็กหญิงชลิศา  สดใสญาติ
 
1. นางสาวพานิชย์  ขันเงิน
2. นายสุขสันต์  จันทิชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิจิตรฤดี  พรมกอง
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุชกระแสร์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ศิริวงศ์ษา
 
1. นางเบญจวรรณ  คงชนม์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  กล่อมเสนาะ
2. เด็กหญิงปิยะพร  หาธรรม
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีจันทะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปวิตรา  เนตรแสงสี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แววเขียว
 
1. นางเบญจวรรณ  คงชนม์
2. นางสาวอัจนา  สาทศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  เคณาอุประ
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมธุรดา  เคณาอุประ
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  พรหมสาส์น
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  อินทร์จันทร์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรอินทร์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงทิพานัน  อินทร์แก้ว
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลวดี  ประดิษฐจา
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิณียาภรณ์  ศุภางคะนันทน์
 
1. นายจุติกรณ์  นิสสัย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เซี่ยงฮ้อ
 
1. นางทัศนี  วรรณทอง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิลเนตร  กำลังหาญ
 
1. นางทัศนี  วรรณทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายติณณภพ  นุกรรัมย์
 
1. นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เประกันยา
 
1. นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  ส้มจีน
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ฮะยู้
 
1. นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ
2. นางธนภรณ์  ศรีแสง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายนัทพงษ์  ม่วงศรี
2. เด็กชายปธานิน  อินทรักษา
 
1. นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ
2. นางธนภรณ์  ศรีแสง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชนินทร์  เวชสาร
2. เด็กชายพงศธร  เจริญผล
 
1. นางสาวนัฐริกา  บีดิลและ
2. นางธนภรณ์  ศรีแสง
 
34 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  วารีชล
2. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ทรัพยา
 
1. นางสาวลัดดา  สายพาณิชย์
2. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายนนทกร  นีสันเทียะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวลัดดา  สายพาณิชย์
2. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
36 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงอรยา  ศิริสำราญ
 
1. นางสาวลัดดา  สายพาณิชย์
2. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงสโรชา  สิทธิเลิศ
 
1. นางจิรภัทร์  พุฒหอม
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  พุ่มพันธ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทับขัน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  นิสะโสกะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถนอมรอด
2. นางสิริรัตน์  จินดา
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หวังโชคอนันต์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ประตังถาโต
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เหมือนสาคร
 
1. นางสาวทองศรี  แสงตา
2. นางจิรภัทร์  พุฒหอม
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 26 1. เด็กชายสุทธิพจน์  จิตรวงศ์เที่ยง
 
1. นางรำไพ  จันทร์เทศ