สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงภานุมาศ  กิ่งแก้ว
 
1. นางสุชาดา  ลองเทพ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  งามสมเกล้า
2. เด็กชายคุณากร  กิจสุขแสง
3. เด็กหญิงศศิธร   ขุรีน้อย
4. เด็กชายสหรัฐ  เสือเม้ย
5. เด็กหญิงอัญธิกา  เผ่าเพ็ง
6. เด็กชายไฮ้  -
 
1. นายอรรถพงษ์   โทแสง
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญชม
 
1. นางสาวอุบล   ไตรภพ