สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีอ่ำ
 
1. นางสุชาดา  ลองเทพ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงหทัย  อินทโชติ
2. เด็กชายนพรัตน์  แวงคำ
 
1. นางเกศริน  ทองสไล