สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายวีรพร  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวสมจิต  สังข์มีชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดรีม  หนุนดี
2. เด็กชายราชศักดิ์  ข้องนอก
 
1. นางเกศริน  ทองสไล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อมรสันติคิรี
 
1. นายชัยพร  ซ่งสกุลชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ   มุลวงศ์ศรี
 
1. นายชัยพร  ซ่งสกุลชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายณรงศักดิ์  แจ่มเจริญ
2. เด็กชายทศพล  วรรณพงษ์
 
1. นายสินธุ์ทัย  สมหวัง
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 51 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงปาริตา  หนุนดี
 
1. นางสาวอุบล  ไตรภพ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงกุลวดี  สายสี
2. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์เย็น
3. เด็กชายสรวิศ  ไทยแท้
 
1. นางสาวอุบล  ไตรภพ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงซิน  -
2. เด็กหญิงสิริพร  จันทะแจ่ม
3. เด็กหญิงหอมทิพย์  -
 
1. นางสาวอุบล   ไตรภพ