สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงภานุมาศ  กิ่งแก้ว
 
1. นางสุชาดา  ลองเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชาติภูมิ  บุญพยุง
 
1. นางสุชาดา  ลองเทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีอ่ำ
 
1. นางสุชาดา  ลองเทพ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายวีรพร  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวสมจิต  สังข์มีชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดรีม  หนุนดี
2. เด็กชายราชศักดิ์  ข้องนอก
 
1. นางเกศริน  ทองสไล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงหทัย  อินทโชติ
2. เด็กชายนพรัตน์  แวงคำ
 
1. นางเกศริน  ทองสไล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 -    
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อมรสันติคิรี
 
1. นายชัยพร  ซ่งสกุลชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ   มุลวงศ์ศรี
 
1. นายชัยพร  ซ่งสกุลชัย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  งามสมเกล้า
2. เด็กชายคุณากร  กิจสุขแสง
3. เด็กหญิงศศิธร   ขุรีน้อย
4. เด็กชายสหรัฐ  เสือเม้ย
5. เด็กหญิงอัญธิกา  เผ่าเพ็ง
6. เด็กชายไฮ้  -
 
1. นายอรรถพงษ์   โทแสง
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กชายจอม  -
2. เด็กชายชิด  -
 
1. นางสาวกิรติกา  ไพศาลธรรม
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายณรงศักดิ์  แจ่มเจริญ
2. เด็กชายทศพล  วรรณพงษ์
 
1. นายสินธุ์ทัย  สมหวัง
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กชายยุทธกานต์  สถิตเสถียร
2. เด็กชายวีชยุทธ  มั่นคง
 
1. นายสินธุ์ทัย  สมหวัง
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 51 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงปาริตา  หนุนดี
 
1. นางสาวอุบล  ไตรภพ
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงกุลวดี  สายสี
2. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์เย็น
3. เด็กชายสรวิศ  ไทยแท้
 
1. นางสาวอุบล  ไตรภพ
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงซิน  -
2. เด็กหญิงสิริพร  จันทะแจ่ม
3. เด็กหญิงหอมทิพย์  -
 
1. นางสาวอุบล   ไตรภพ
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญชม
 
1. นางสาวอุบล   ไตรภพ