สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายธนบดี  มาชัยภูมิ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  รติพีรวาณิชย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิไลรัตน์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  รติพีรวาณิชย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงุบุญรัตน์  แสงมา
 
1. นางวาสนา  ชมเพลิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนชาติ  ขันธเขต
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  จือเปาะกู่
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญา  สุนา
2. เด็กหญิงจิราพร  สมใส
3. เด็กชายณัฐวัตร  ผลดี
 
1. นางสาววิมล  สุวรรณสม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสายบัว  จิตรกรชัย
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายทอง
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายราเมศวร์  แท่นสำโรง
2. เด็กชายศิริมงคล  จิตรชื่น
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  พ้นภัยพาล
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  กุยใจ
2. เด็กชายชินดนัย  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวสายชล  แย้มชื่น
2. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิดา  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นรดี
3. เด็กชายสนทรรศน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์