สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แผนคู้
 
1. นายอดิเรก  เตชะมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลเขียว
 
1. นางวาสนา  ชมเพลิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจจรูญ
2. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  เสมอจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงพักพิไล  โปร่งจิต
4. เด็กหญิงมุฑิตา  ภาษี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัศนา
 
1. นางบัวเข็ม  จิตจำนงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.12 เงิน 12 1. เด็กชายอธิกรณ์  เทศรุ่งเรือง
 
1. นายปกรณ์  เผือกโสภา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงสุขสมัย  สีนวล
2. เด็กชายอาวุธ  นวะสิมัยนาม
 
1. นางพัชรินทร์  ศักดิ์ปานะรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณฑืตา  ปราดเเปรื่อง
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงปรานปริยา  เค้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยพัชร  อ้นรัก
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สืบชาติ
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหง้าโอสา
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  นวนแขว่ง
2. เด็กชายสราวุธ  สีดา
 
1. นางสาวจีรภัทร  คงยะมาศ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีสุข
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิพัฒน์ธนะเวชกูล
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายทอง
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยา  สำอางค์อินทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สาแก้ว
 
1. นางสาวีรุ่งทิพย์  พ้นภัยพาล
2. นายภูวนัย  ปัฐพี