สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทรัพย์เอี่ยม
 
1. นางสาวมรกต  ราษฎร์บริรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัชวาล  นิสสัยสุข
2. เด็กชายปาราเมศ  สำอางค์อินทร์
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  กุยใจ
2. เด็กชายอรรคเดช  ปลีนาค
 
1. นางสาววรนาฏ  ชัญถาวร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปราณี  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงเกวลิน  เกษร
 
1. นางสาววรนาฏ  ชัญถาวร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวรัญญา  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอรดี  พะระมา
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายปณพล  สุทธิประภา
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ขาวดี
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  กุยใจ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  พ้นภัยพาล
2. นายภูวนัย  ปัฐพี