สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายสนธยา  แสงเงิน
 
1. นายอดิเรก  เตชะมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มีทรัพย์
 
1. นางวิภาพร  ศิิริรจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุวรรดี  ทัดโท
 
1. นายดิเรก  เตชะมา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  นรดี
 
1. นางวิภาพร  ศิิริรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยอุระชน
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วิวาห์สุข
3. เด็กชายยอด  -
 
1. นางสาวอนุสรา  ชะวูรัมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลฐิชา  วิวาโค
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เดชชีวะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมลี
 
1. นางสาววิมล  สุวรรณสม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัยชาญ  ชัยเชย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ปูราโส
 
1. นางอุลัย  เสมอสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพล  ชูสีขาว
2. เด็กชายอานนท์  ศรีหาวงศ์
 
1. นางอุลัย  เสมอสุข
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายสมชาย  จือเปาะกู่
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายราเมศวร์  แท่นสำโรง
 
1. นางสาวมรกต  ราษฎร์บริรักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมลี
 
1. นางสาวจีรภัทร  คงยะมาศ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยา  สำอางค์อินทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สาแก้ว
 
1. นางสาวมรกต  ราษฎร์บริรักษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นุ่มมีศรี
2. เด็กชายพิริยพงศ์  พรหมมานพ
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี