สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายธนบดี  มาชัยภูมิ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  รติพีรวาณิชย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทรัพย์เอี่ยม
 
1. นางสาวมรกต  ราษฎร์บริรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แผนคู้
 
1. นายอดิเรก  เตชะมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิไลรัตน์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  รติพีรวาณิชย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลเขียว
 
1. นางวาสนา  ชมเพลิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงุบุญรัตน์  แสงมา
 
1. นางวาสนา  ชมเพลิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายสนธยา  แสงเงิน
 
1. นายอดิเรก  เตชะมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มีทรัพย์
 
1. นางวิภาพร  ศิิริรจน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนชาติ  ขันธเขต
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัชวาล  นิสสัยสุข
2. เด็กชายปาราเมศ  สำอางค์อินทร์
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุวรรดี  ทัดโท
 
1. นายดิเรก  เตชะมา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  นรดี
 
1. นางวิภาพร  ศิิริรจน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  จือเปาะกู่
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยอุระชน
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วิวาห์สุข
3. เด็กชายยอด  -
 
1. นางสาวอนุสรา  ชะวูรัมย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลฐิชา  วิวาโค
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เดชชีวะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมลี
 
1. นางสาววิมล  สุวรรณสม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญา  สุนา
2. เด็กหญิงจิราพร  สมใส
3. เด็กชายณัฐวัตร  ผลดี
 
1. นางสาววิมล  สุวรรณสม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนชัย  เสือเสน
2. เด็กชายพรภวิชย์  วิลัยลักษณ์
 
1. นางอุลัย  เสมอสุข
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัยชาญ  ชัยเชย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ปูราโส
 
1. นางอุลัย  เสมอสุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพล  ชูสีขาว
2. เด็กชายอานนท์  ศรีหาวงศ์
 
1. นางอุลัย  เสมอสุข
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจจรูญ
2. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  เสมอจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงพักพิไล  โปร่งจิต
4. เด็กหญิงมุฑิตา  ภาษี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัศนา
 
1. นางบัวเข็ม  จิตจำนงค์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.12 เงิน 12 1. เด็กชายอธิกรณ์  เทศรุ่งเรือง
 
1. นายปกรณ์  เผือกโสภา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงสุขสมัย  สีนวล
2. เด็กชายอาวุธ  นวะสิมัยนาม
 
1. นางพัชรินทร์  ศักดิ์ปานะรัตน์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  กุยใจ
2. เด็กชายอรรคเดช  ปลีนาค
 
1. นางสาววรนาฏ  ชัญถาวร
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปราณี  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงเกวลิน  เกษร
 
1. นางสาววรนาฏ  ชัญถาวร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายสมชาย  จือเปาะกู่
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวรัญญา  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณฑืตา  ปราดเเปรื่อง
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสายบัว  จิตรกรชัย
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงปรานปริยา  เค้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยพัชร  อ้นรัก
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สืบชาติ
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมกสิพงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหง้าโอสา
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายทอง
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอรดี  พะระมา
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายราเมศวร์  แท่นสำโรง
 
1. นางสาวมรกต  ราษฎร์บริรักษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมลี
 
1. นางสาวจีรภัทร  คงยะมาศ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  นวนแขว่ง
2. เด็กชายสราวุธ  สีดา
 
1. นางสาวจีรภัทร  คงยะมาศ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยา  สำอางค์อินทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สาแก้ว
 
1. นางสาวมรกต  ราษฎร์บริรักษ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีสุข
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิพัฒน์ธนะเวชกูล
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายทอง
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชาคริต  ปาทาน
2. เด็กชายสถิต  สีสะพุง
 
1. นางสาวจีรภัทร  คงยะมาศ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจิราพร  สมใส
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมลี
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สมจันทร์
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นุ่มมีศรี
2. เด็กชายพิริยพงศ์  พรหมมานพ
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายราเมศวร์  แท่นสำโรง
2. เด็กชายศิริมงคล  จิตรชื่น
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  พ้นภัยพาล
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายปณพล  สุทธิประภา
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ขาวดี
 
1. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  กุยใจ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  พ้นภัยพาล
2. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  กุยใจ
2. เด็กชายชินดนัย  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวสายชล  แย้มชื่น
2. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
46 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยา  สำอางค์อินทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สาแก้ว
 
1. นางสาวีรุ่งทิพย์  พ้นภัยพาล
2. นายภูวนัย  ปัฐพี
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิดา  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นรดี
3. เด็กชายสนทรรศน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสำอางค์  เมฆพักตร์