สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรุณรดี  ขนุนทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วงโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวิกานดา  ทันประโยชน์
 
1. นางสุณี  จงเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ม่วงเขียว
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ธรรมสนทร
2. เด็กชายอมรินทร์  หลิมสกุล
 
1. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
2. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ธนะรักษ์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ประณต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สัตบุศย์
 
1. นางเสาวรส  สนศิริ
2. นางสาวยุวดี  พลมะณี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงศ์  พาละหาด
2. เด็กชายณัฐพล  แหวนเงิน
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธุ์สาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชสูงเนิน
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เผือกทองคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวสวน
5. เด็กชายอนุพล  ชนนิยม
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
2. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชุนี  หนุนดี
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ใจปิติ
2. เด็กชายธนากร  จุลศิลป์
3. เด็กชายนราทิพย์  ประนต
4. เด็กชายนรินทร์  คชรัตน์
5. เด็กชายพิสิษฐ์  จงดี
6. เด็กชายวีรภัทร  โนนสูง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วงโชติ
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
3. นางขวัญตา  สมคำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัจฉราวดี  งดงาม
2. เด็กหญิงอารียา  ยมพงษ์
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยมพงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สายสินธ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีจำรัส
 
1. นางลมุล  ถ้วนถี่
2. นางสาวจินดา  วงค์อนันต์