สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุบผาถา
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  สังขปัญญา
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลาลัย  ศิรินัย
2. เด็กหญิงอัจฉรา  งอกงาม
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรรษา  โกสิต
2. เด็กชายวิทวัส  ขนุนทอง
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
2. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันทนีย์เกตุศิริ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ลึกวิลัย
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีวัฒนะ
4. เด็กหญิงปรีญารัชต์  กุลมงคล
5. เด็กหญิงวรรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  หอมสุคนธ์
2. นายศุภรักษ์  เข็มทอง
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
2. นางสุณี  จงเจริญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  อยู่เส็ง
2. เด็กชายอดิสรณ์  พุฒแย้ม
3. เด็กหญิงอรณิชา  อุ้มดีไวย์
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 32 1. เด็กชายชีวิต  ไม่มี
2. เด็กชายพิทักษ์เดช  หอมเกษร
3. เด็กชายวีระพงษ์  ควรบำรุง
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชัยมอน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  ไกรมณี
3. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์หนู
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
2. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ยาโพธิ์
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงศราวดี  แก้วใส
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสียงเสนาะ
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพร  ยุเส็ง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ธรรมสุนทร
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางเสาวรส  สนศิริ
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงกันยา  อินทร์วิเชียร
 
1. นางลมุล  ถ้วนถี่
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กชายพงศกร  ไกรมณี
2. เด็กชายวัชรากร  สิทธิคำ
3. เด็กชายเจนวิทย์   หาญทองหลาง
 
1. นางรชยา  แสงอ่วม
2. นางแววตา  เขียดชื่น
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กชายภาสกร  จันทร์หนู
 
1. นางแววตา  เขียดชื่น