สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณีรนุช  รุณเกษม
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงอนัญญา  คล้ายอ่ำ
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กชายกร  สมบูรณ์
2. เด็กชายสรวีย์  รุณเกษม
 
1. นางภาวนา  สังฆธรรม
2. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงณีรนุช  รุณเกษม
3. เด็กหญิงศิริพร  ผิวผ่อง
 
1. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
2. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายพรรษา  โกสิต
2. เด็กชายอัมรินทร์  หอมสุคนธ์
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายมงคล  แก้วใส
2. เด็กชายวัชรพล  จันทร์หนู
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชาวสวน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วสะเทือน
4. เด็กชายธนพนธ์  มารยาตร์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อาจศึกรังษี
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
2. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 1. เด็กชายทินภัทร  บางแก้ว
2. เด็กหญิงอุมากร  เรียงไข
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกรวิภา  หวังฟังกลาง
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายน้ำเพชร  มีแสง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ดันตั้น
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอรทัย  ดอกคำ
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  ทันประโยชน์
2. เด็กหญิงศิวพร  บุญพลอย
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กชายธนนันท์  พีระพัฒนวงศ์
2. เด็กชายปรวัฒน์  จันทคุณ
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์