สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กหญิงยุพาวัณย์  ชาวสวน
 
1. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนพรุจ  พรหมแย้ม
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวีระพงษ์  ฉายเหมือนวงศ์
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอัจฉรา  งอกงาม
 
1. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายพาทิศ  บุญร่ม
2. เด็กชายวีรภัทร  โนนสูง
 
1. นางวราภรณ์  หนูเงิน
2. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยพร  ชมสวัสดิ์
2. เด็กชายดนัย  ชัยยงค์
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 55.66 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงนันทิดา  ตันวงศ์
2. เด็กชายอ๋อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุณี  จงเจริญ
2. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายดำรงค์  แย้มภู่
 
1. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอภิชิต  จันทร์หนู
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ไทรแก้วดวง
2. เด็กชายวรชัย  งอยภูธร
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  ยมพงษ์
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  อาราเม
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ชัยธานี
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงยุพาวัณย์  ชาวสวน
2. เด็กหญิงสุทัตตา  บัวบานตรู่
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
2. นางสาวสุจิตรา  ช่วงโชติ