สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุบผาถา
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กหญิงยุพาวัณย์  ชาวสวน
 
1. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณีรนุช  รุณเกษม
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรุณรดี  ขนุนทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วงโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  สังขปัญญา
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงอนัญญา  คล้ายอ่ำ
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวิกานดา  ทันประโยชน์
 
1. นางสุณี  จงเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ม่วงเขียว
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กชายกร  สมบูรณ์
2. เด็กชายสรวีย์  รุณเกษม
 
1. นางภาวนา  สังฆธรรม
2. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลาลัย  ศิรินัย
2. เด็กหญิงอัจฉรา  งอกงาม
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงณีรนุช  รุณเกษม
3. เด็กหญิงศิริพร  ผิวผ่อง
 
1. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
2. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรรษา  โกสิต
2. เด็กชายวิทวัส  ขนุนทอง
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
2. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ธรรมสนทร
2. เด็กชายอมรินทร์  หลิมสกุล
 
1. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
2. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนพรุจ  พรหมแย้ม
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวีระพงษ์  ฉายเหมือนวงศ์
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอัจฉรา  งอกงาม
 
1. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ธนะรักษ์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ประณต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สัตบุศย์
 
1. นางเสาวรส  สนศิริ
2. นางสาวยุวดี  พลมะณี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายพาทิศ  บุญร่ม
2. เด็กชายวีรภัทร  โนนสูง
 
1. นางวราภรณ์  หนูเงิน
2. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายพรรษา  โกสิต
2. เด็กชายอัมรินทร์  หอมสุคนธ์
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายมงคล  แก้วใส
2. เด็กชายวัชรพล  จันทร์หนู
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงศ์  พาละหาด
2. เด็กชายณัฐพล  แหวนเงิน
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยพร  ชมสวัสดิ์
2. เด็กชายดนัย  ชัยยงค์
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
2. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชาวสวน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วสะเทือน
4. เด็กชายธนพนธ์  มารยาตร์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อาจศึกรังษี
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
2. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธุ์สาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชสูงเนิน
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เผือกทองคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวสวน
5. เด็กชายอนุพล  ชนนิยม
 
1. นางอรัญญา  คงสาตรา
2. นางภาวนา  สังฆธรรม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันทนีย์เกตุศิริ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ลึกวิลัย
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีวัฒนะ
4. เด็กหญิงปรีญารัชต์  กุลมงคล
5. เด็กหญิงวรรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 1. เด็กชายทินภัทร  บางแก้ว
2. เด็กหญิงอุมากร  เรียงไข
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 55.66 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงนันทิดา  ตันวงศ์
2. เด็กชายอ๋อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุณี  จงเจริญ
2. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  หอมสุคนธ์
2. นายศุภรักษ์  เข็มทอง
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
2. นางสุณี  จงเจริญ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชุนี  หนุนดี
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกรวิภา  หวังฟังกลาง
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายดำรงค์  แย้มภู่
 
1. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอภิชิต  จันทร์หนู
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายน้ำเพชร  มีแสง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ดันตั้น
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ไทรแก้วดวง
2. เด็กชายวรชัย  งอยภูธร
 
1. นางสาวพรพนา  บุญปลอด
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  อยู่เส็ง
2. เด็กชายอดิสรณ์  พุฒแย้ม
3. เด็กหญิงอรณิชา  อุ้มดีไวย์
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 32 1. เด็กชายชีวิต  ไม่มี
2. เด็กชายพิทักษ์เดช  หอมเกษร
3. เด็กชายวีระพงษ์  ควรบำรุง
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชัยมอน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  ไกรมณี
3. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์หนู
 
1. นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ
2. นางนวลฉวี  คันสูงเนิน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ยาโพธิ์
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอรทัย  ดอกคำ
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงศราวดี  แก้วใส
 
1. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสียงเสนาะ
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  ยมพงษ์
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  อาราเม
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ชัยธานี
 
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงยุพาวัณย์  ชาวสวน
2. เด็กหญิงสุทัตตา  บัวบานตรู่
 
1. นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์
2. นางสาวสุจิตรา  ช่วงโชติ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ใจปิติ
2. เด็กชายธนากร  จุลศิลป์
3. เด็กชายนราทิพย์  ประนต
4. เด็กชายนรินทร์  คชรัตน์
5. เด็กชายพิสิษฐ์  จงดี
6. เด็กชายวีรภัทร  โนนสูง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วงโชติ
2. นางวราภรณ์  หนูเงิน
3. นางขวัญตา  สมคำ
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพร  ยุเส็ง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ธรรมสุนทร
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางเสาวรส  สนศิริ
 
49 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัจฉราวดี  งดงาม
2. เด็กหญิงอารียา  ยมพงษ์
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางอรัญญา  คงสาตรา
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  ทันประโยชน์
2. เด็กหญิงศิวพร  บุญพลอย
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
 
51 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กชายธนนันท์  พีระพัฒนวงศ์
2. เด็กชายปรวัฒน์  จันทคุณ
 
1. นางสาวยุวดี  พลมะณี
2. นางสาวรัชนี  บำรุงศักดิ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลึกวิลัย
2. เด็กหญิงรุ่งนธี  ศรีนคเรศ
3. นางสาวแคทรียา  ศรีสุข
 
1. นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์
2. พันจ่าเอกสมเกียรติ  บุญชักนำ
 
53 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงกันยา  อินทร์วิเชียร
 
1. นางลมุล  ถ้วนถี่
 
54 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กชายพงศกร  ไกรมณี
2. เด็กชายวัชรากร  สิทธิคำ
3. เด็กชายเจนวิทย์   หาญทองหลาง
 
1. นางรชยา  แสงอ่วม
2. นางแววตา  เขียดชื่น
 
55 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยมพงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สายสินธ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีจำรัส
 
1. นางลมุล  ถ้วนถี่
2. นางสาวจินดา  วงค์อนันต์
 
56 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กชายภาสกร  จันทร์หนู
 
1. นางแววตา  เขียดชื่น