สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินวง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 79 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ก้อนเพชร
 
1. นางวัชรินทร์  แสงศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายบรรจง  อยู่ลือ
 
1. นายไพฑูรย์  เสนีย์ศรีสกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงสา  มูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรุณกมล  วรรณงาม
3. เด็กหญิงแดน  ซินแดน
 
1. นางปรีดา  ปฐมนีละ
2. นางสาวพิมลรัตน์  สั้นจันดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายบรรจง  อยู่ลือ
2. เด็กชายเอ๊ะ  วันรบ
 
1. นางปรีดา  ปฐมนีละ
2. นางสาวพิมลรัตน์  สั้นจันดา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงจงกลนี  -
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  -
 
1. นางจิตนา  กันเอม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เทพอ่อน
2. เด็กหญิงอรปรียา  หอมเนียม
 
1. นางจินตนา  กันเอม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายกะเน็ต  ทาปา
2. เด็กชายปอนด์  วังเย็น
3. เด็กชายอาจอ  -
 
1. นางจินตนา  กันเอม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เพ็งทัพ
2. เด็กชายอภินันท์  อ่อนดี
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  อภัยเดช
 
1. นางจินตนา  กันเอม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุทธิโส
 
1. นางณัชณิชา  ฐาโอษฐ์