สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันชนะ  มีสุข
 
1. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายธนภัทร  ผาสุข
3. เด็กชายพินรพนต์  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลันธร  พงษ์กลัด
2. เด็กชายวีรชิต  ทองใบน้อย
3. เด็กชายสรายุ  เปลี่ยนสร้าง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 13 1. เด็กชายธนากร  อยู่เย็นสุขใจ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนงาม
3. เด็กชายสุรเดช  พรมภมร
 
1. นางเสาวรินทร์  มงคลทรัพย์
2. นางสาวปราณี  เพ็ชรกุล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีมพล  วงษาภักดี
2. เด็กชายอนุชิต  เสียงสังข์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ขันธรัตน์
 
1. นางเสาวรินทร์  มงคลทรัพย์
2. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัสสร  งามญาติ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นเริง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ศาลาทอง
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองชาวกรุง
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปิ่นทองคำ
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชินศรี
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  บุญเหมาะ
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา