สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายศราวุธ  สันโส
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สระศรีสังข์
 
1. นางสาวพัชรี  สาฆ้อง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณี  แสงรักษ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สวัสดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพิกุล
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
2. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นูมหันต์
2. เด็กหญิงสลิตา  สอสูงเนิน
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายชวาล  คำแดง
2. เด็กหญิงธนสร  ทองโสม
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รื่นไทย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัญญาโนนไทย
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุจิกร  พ่วงสุข
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา