สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐศจีฬา  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลดา  พงษ์กลัด
2. เด็กหญิงพัชรี  บุญณอินทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกลัดดา  เสียงสังข์
 
1. นางสาวพัชรี  สาฆ้อง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 52.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสิบเสกสรร  ลาสิบสี
 
1. นางกนกวรรณ  ทองชาวกรุง