สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันชนะ  มีสุข
 
1. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายศราวุธ  สันโส
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐศจีฬา  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลดา  พงษ์กลัด
2. เด็กหญิงพัชรี  บุญณอินทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายธนภัทร  ผาสุข
3. เด็กชายพินรพนต์  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลันธร  พงษ์กลัด
2. เด็กชายวีรชิต  ทองใบน้อย
3. เด็กชายสรายุ  เปลี่ยนสร้าง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สระศรีสังข์
 
1. นางสาวพัชรี  สาฆ้อง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกลัดดา  เสียงสังข์
 
1. นางสาวพัชรี  สาฆ้อง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณี  แสงรักษ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สวัสดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพิกุล
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
2. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายปรีชา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวสายใจ  สอนมะลา
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นูมหันต์
2. เด็กหญิงสลิตา  สอสูงเนิน
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายชวาล  คำแดง
2. เด็กหญิงธนสร  ทองโสม
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รื่นไทย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัญญาโนนไทย
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 13 1. เด็กชายธนากร  อยู่เย็นสุขใจ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนงาม
3. เด็กชายสุรเดช  พรมภมร
 
1. นางเสาวรินทร์  มงคลทรัพย์
2. นางสาวปราณี  เพ็ชรกุล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีมพล  วงษาภักดี
2. เด็กชายอนุชิต  เสียงสังข์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ขันธรัตน์
 
1. นางเสาวรินทร์  มงคลทรัพย์
2. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัสสร  งามญาติ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นเริง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ศาลาทอง
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองชาวกรุง
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุจิกร  พ่วงสุข
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปิ่นทองคำ
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชินศรี
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา
2. นางสาวชญาภา  คำโคตรสูง
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 52.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสิบเสกสรร  ลาสิบสี
 
1. นางกนกวรรณ  ทองชาวกรุง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  บุญเหมาะ
 
1. นางสุรสา  เชื้อสีดา