สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงพิมญาดา  เสนาพักตร์
 
1. นางสาววิไลพร  จันทรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุมาลุ
 
1. นางสกุลรัตน์  สิงห์สู่ถ้ำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อ่วมสุข
2. เด็กหญิงชลธิตา  กาฬปักษ์
3. เด็กหญิงฐิตา  แก้วเสริม
 
1. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
2. นางสาววนัสนันท์  สมมุติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายทรงพล  ชมชื่น
 
1. นางทิพนภาภรณ์   ชวนชม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิรดา  สมประสงค์
 
1. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์เนย
 
1. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กชายสรธร  แก้วเสริม
2. เด็กชายสรยุทธ  แสงแก้ว
 
1. นางสาววนัสนันท์  สมมุติ
2. นางสาวกรรณิการ์  สวาทนา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 28 1. เด็กชายธีรยุทธ์  บุญใคร่
2. เด็กชายปองกิตติ์  เปี่ยมเฉย
3. เด็กชายอธิช  วิถีธรรม
 
1. นางวรางคณา  บุญจันทร์
2. นางสาวภิญญดา  เก็งวินิจ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงญาณิศา  ฟ้าอรุณ
2. เด็กหญิงธนิชชา  โชติธวัชศิริยศ
3. เด็กหญิงนฤมล  แก้วแสงทอง
 
1. นางวรางคณา  บุญจันทร์
2. นางสาวภิญญดา  เก็งวินิจ
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายณชพล  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวกลิกา  ศิริวรรณ