สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงณัฐพร   เที่ยงเกษม
 
1. นางสาววิไลพร  จันทรา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64.66 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีสุโข
2. เด็กชายรัชพล  เกตุแก้ว
 
1. นางปราณี  คงฉิม
2. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงสุณิสา  สิงห์ฮวบ
2. เด็กหญิงอดิศา  สีหราช
 
1. นายชรินทร์  ทองคำ
2. นางณิชากร  จุลสวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โอชำรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  จันทรา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงนิษฐา  เจริญสุข
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ดุซโซะ
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายนิติพล  พงษ์นิทรัพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาติมนตรี
 
1. นางสาววนัสนันท์  สมมุติ
2. นางสาวกรรณิการ์  สวาทนา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัฐพร  เนียมศรีสกุล
 
1. นางสาวกลิกา  ศิริวรรณ