สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  พรหมคณะ
2. เด็กชายสหรัถ  โนมายา
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
2. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายปรัชญา  สายสอน
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเอกพล  ยุบลไสย
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงกิรณา  พลขาล
2. เด็กหญิงธนันญา  จือเจริญ
3. เด็กหญิงราอู  ทองดี
 
1. นางนิภารัตน์  ชะบา
2. นางสาวกรรณิการ์  สวาทนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 58.33 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายชานนท์  ไชยช่วย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์ทอง
 
1. นางปราณี  คงฉิม
2. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงธนันญา  จือเจริญ
 
1. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิมมี่  สมพล
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจริญพืช
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน