สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงณัฐพร   เที่ยงเกษม
 
1. นางสาววิไลพร  จันทรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงพิมญาดา  เสนาพักตร์
 
1. นางสาววิไลพร  จันทรา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุมาลุ
 
1. นางสกุลรัตน์  สิงห์สู่ถ้ำ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิษฐา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสโรชา  เจริญคลัง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เล่าเปลี่ยน
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
2. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  พรหมคณะ
2. เด็กชายสหรัถ  โนมายา
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
2. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายปรัชญา  สายสอน
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเอกพล  ยุบลไสย
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงกิรณา  พลขาล
2. เด็กหญิงธนันญา  จือเจริญ
3. เด็กหญิงราอู  ทองดี
 
1. นางนิภารัตน์  ชะบา
2. นางสาวกรรณิการ์  สวาทนา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อ่วมสุข
2. เด็กหญิงชลธิตา  กาฬปักษ์
3. เด็กหญิงฐิตา  แก้วเสริม
 
1. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
2. นางสาววนัสนันท์  สมมุติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64.66 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีสุโข
2. เด็กชายรัชพล  เกตุแก้ว
 
1. นางปราณี  คงฉิม
2. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 58.33 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายชานนท์  ไชยช่วย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์ทอง
 
1. นางปราณี  คงฉิม
2. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงสุณิสา  สิงห์ฮวบ
2. เด็กหญิงอดิศา  สีหราช
 
1. นายชรินทร์  ทองคำ
2. นางณิชากร  จุลสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายทรงพล  ชมชื่น
 
1. นางทิพนภาภรณ์   ชวนชม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงธนันญา  จือเจริญ
 
1. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  รัตนเหลี่ยม
 
1. นางณิชากร  จุลสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิรดา  สมประสงค์
 
1. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์เนย
 
1. นางฐาปนีย์  โชติแสง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โอชำรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  จันทรา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงนิษฐา  เจริญสุข
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิมมี่  สมพล
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ดุซโซะ
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจริญพืช
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจิมมี่  สมพล
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีนาคา
 
1. นางปริญญา  เรือนเงิน
2. นางชุตินันท์  บุญรอด
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กชายสรธร  แก้วเสริม
2. เด็กชายสรยุทธ  แสงแก้ว
 
1. นางสาววนัสนันท์  สมมุติ
2. นางสาวกรรณิการ์  สวาทนา
 
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายนิติพล  พงษ์นิทรัพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาติมนตรี
 
1. นางสาววนัสนันท์  สมมุติ
2. นางสาวกรรณิการ์  สวาทนา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พานิชนอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  เคียงไธสง
3. เด็กหญิงชลธิตา  กาฬปักษ์
 
1. นางธนัญชญา  อยู่สำราญ
2. นางสาววนัสนันท์  สมมุติ
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัฐพร  เนียมศรีสกุล
 
1. นางสาวกลิกา  ศิริวรรณ
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 28 1. เด็กชายธีรยุทธ์  บุญใคร่
2. เด็กชายปองกิตติ์  เปี่ยมเฉย
3. เด็กชายอธิช  วิถีธรรม
 
1. นางวรางคณา  บุญจันทร์
2. นางสาวภิญญดา  เก็งวินิจ
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงญาณิศา  ฟ้าอรุณ
2. เด็กหญิงธนิชชา  โชติธวัชศิริยศ
3. เด็กหญิงนฤมล  แก้วแสงทอง
 
1. นางวรางคณา  บุญจันทร์
2. นางสาวภิญญดา  เก็งวินิจ
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายณชพล  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวกลิกา  ศิริวรรณ