สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงอัสรียา  สูสารอ
 
1. นางสาวฉัตรฑิพร  เลขะวัฒนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐลัฐ  ปลื้มเกษร
2. เด็กหญิงพรนภัส  ผ่องสีงาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กรีสง่า
 
1. นางสาวจิตรลดา  โคตะมี
2. นางสลักจิต  โคตะมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  สัมมา
2. เด็กหญิงพิชญามนต์  วงค์สุวรรณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พ่วงบัลลังก์
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญปอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  วัยวัตร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริศา  กล้ารอญ
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายชัยนันท์  แป้นทิม
2. เด็กหญิงณััฏฐ์ฎาพร  สีสันงาม
 
1. นางสาวอริสา  ยะคะเรศ