สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงผกายวรรณ  น้ำจันทร์
 
1. นางสลักจิต  โคตะมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงขอขวัญ  เวียงอุโฆษณ์
 
1. นางสลักจิต  โคตะมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชลิดา  คำเจริญ
2. เด็กชายบริศร์  สินธุ
3. เด็กชายมหาสมุทร  ศิริสินธุ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัยวัตร์
2. นางสาวกรรณิกา  บุญปอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตุลาธาร
2. เด็กหญิงปัทมาพร  โสภณ
 
1. นายทศพล  หังสวนัส
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภคพล  อวยพร
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูมาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินทรวิชัย
 
1. นางสาววงเดือน  มณีกรรณ์