สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอมิตา  จงดี
 
1. นางสาวฉัตรฑิพร  เลขะวัฒนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงอัสรียา  สูสารอ
 
1. นางสาวฉัตรฑิพร  เลขะวัฒนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงจักรีรินทร์  พันธุโม
 
1. นางสาวฉัตรฑิพร  เลขะวัฒนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวราศิริ  ทองวิเชียร
 
1. นางสาวฉัตรฑิพร  เลขะวัฒนะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงผกายวรรณ  น้ำจันทร์
 
1. นางสลักจิต  โคตะมี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงขอขวัญ  เวียงอุโฆษณ์
 
1. นางสลักจิต  โคตะมี
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐลัฐ  ปลื้มเกษร
2. เด็กหญิงพรนภัส  ผ่องสีงาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กรีสง่า
 
1. นางสาวจิตรลดา  โคตะมี
2. นางสลักจิต  โคตะมี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชลิดา  คำเจริญ
2. เด็กชายบริศร์  สินธุ
3. เด็กชายมหาสมุทร  ศิริสินธุ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัยวัตร์
2. นางสาวกรรณิกา  บุญปอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  สัมมา
2. เด็กหญิงพิชญามนต์  วงค์สุวรรณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พ่วงบัลลังก์
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญปอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  วัยวัตร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ปิยวรารักษ์
 
1. นางศิริวรรณ  ลาภอุดม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภัสสร  จุลศักดิ์
2. เด็กชายวรเศรษฐ  เขตต์กันภัย
 
1. นางสาวเบญจพร  ศรีแสง
2. นายศิริวรรณ  ลาภอุดม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวงศธร  ทาสีดา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญผล
 
1. นางสาวรัตนา  ชนะศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรินดา  ไวเขตกรณ์
 
1. นายทศพล  หังสวนัส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตุลาธาร
2. เด็กหญิงปัทมาพร  โสภณ
 
1. นายทศพล  หังสวนัส
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริศา  กล้ารอญ
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรุฬ์ห์พร  ศิริภัทรโสภณ
 
1. นางวนิดา  จันทมณี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  พงศ์สัมฤทธิ์
 
1. นางวนิดา  จันทมณี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภคพล  อวยพร
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูมาศ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินทรวิชัย
 
1. นางสาววงเดือน  มณีกรรณ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายชัยนันท์  แป้นทิม
2. เด็กหญิงณััฏฐ์ฎาพร  สีสันงาม
 
1. นางสาวอริสา  ยะคะเรศ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนินาถ  ลาภาอุตม์
2. เด็กหญิงเนตรนภิศ  สลักคำ
3. เด็กหญิงเมย์ริสา  แสงเพช็ร
 
1. นางเพ็ญศรี  ชัยนา
2. นางสาวไพรริน  เงาปัชชา