สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขอบภพ  ธรรมทวี
2. เด็กชายชนาธิป  ถนอมรอด
3. เด็กหญิงญาณิกา  สิงห์ปั้น
4. เด็กหญิงฐานิกา  ถนอมรอด
5. เด็กหญิงฐานิดา  ถนอมรอด
6. เด็กหญิงธนิษฐา  สายอุต
7. เด็กหญิงนฤมล  ถ้ำอมร
8. เด็กชายนันทการณ์  นะรมรัมย์
9. เด็กหญิงประภาพินน์  อรัญทอง
10. เด็กหญิงพรรัมภา  โคกกระเทียม
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานนะลา
12. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณศรี
13. เด็กหญิงวริทร์นิภา  แดนภูเวียง
14. เด็กหญิงสุภาวิณี  ชาญป้อม
15. เด็กชายอินทุวัทน์  ชอบรส
16. เด็กหญิงโสมรพี  ณ พัทลุง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์วิเศษ
3. นางสาววันทนา  โกกิม
4. นางสาววรรณา  เสนีย์วงศ์
5. นางวัชรา  เชตฐราช
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กชายพิชชากร  สารพันธ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วราตรี