สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชา  จันทเขต
 
1. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สดใส
 
1. นางอุไรวรรณ  แก้วอุไร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงปานระพีพรรณ  ทิวบุญเลี้ยง
 
1. นางสาวรินดา  คำจริง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว
2. เด็กหญิงชนิสรา  ปริยวัฒน์กูล
3. เด็กหญิงญานิกา  สิงห์ปั้น
4. เด็กหญิงฐานิกา  ถนอมรอด
5. เด็กหญิงฐานิดา  ถนอมรอด
6. เด็กหญิงธนิษฐา  สายอุต
7. เด็กหญิงปภาพินน์  อรัญทอง
8. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
9. เด็กหญิงพรรัมภา  โคกกระเทียม
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานนะลา
11. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณศรี
12. เด็กหญิงศรันย์พร  บุญคุณากร
13. เด็กหญิงศุภาวิณี  ชาญป้อม
14. เด็กหญิงสุพิชา  จันทเขต
15. เด็กหญิงเขมิกา  พงษ์ถาวร
 
1. นางดารา  แหลมหลัก
2. นางสาวสะอาด  มิ่งสูงเนิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัฏฐานุช  กุณโฮง
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
 
1. นางทัศนียา  สัตยะวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวเปรมวดี  บุญกลางศรี
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 24 1. เด็กชายสุวิทวัส  เสมปรี
 
1. นางสาวอำภา  สวรรค์อำนวย
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 38 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลาพาพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  มณีสาคร
3. เด็กหญิงวรพิชชา  บุตรนามดี
 
1. นางสาวละมัย  อุ่นวิเชียร
2. นางสาวสุนิสา  กันทอง