สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 74 1. เด็กหญิงกรภัทธ์  ธีระธนตระกูล
 
1. นางสาวภัฎครนันท์  เรือสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญรอด
 
1. นางสันทนา  สดใส
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เมืองผล
2. เด็กหญิงพิตราภรณ์  บุญสิงห์
3. เด็กหญิงมนัสวีรภัทร  แก้วอุไร
 
1. นายวันเฉลิม  สะเทือน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายพรพิทักษ์  อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายอัครวิชญ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวกอบกุล  เพิ่มดี
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงปทิตตา  ปานวิมล
2. เด็กชายภูวดล  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางพิทนคร  หวานหอม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  จารย์อุปการะ
 
1. นางปราณี  ฤกษ์สมจิต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงอติมา  แก้วสีขาว
 
1. นางปราณี  ฤกษ์สมจิต
2. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคูศรี
2. เด็กหญิงเก้าแสนรัก  ชลธาร
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ภูชื่นชม
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายพันธวัช  อารักษ์สมบูรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อาศัยบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญา  ยาพันธ์
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โกมล
2. เด็กชายปัณวิชญ์  เขียวขำ
3. เด็กชายสันธนีชย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวอำภา  สวรรค์อำนวย
2. นางสาวประไพ  ตระกูลเง็ก