สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายอัครพล  ชัยโคตร
 
1. นางสาวนันท์นิชา  ธีระจาตุพัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัฏฐนิชา  แก่นจันทร์
 
1. นางประชุมพร  สายเปีย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสิริยากร  เฟืองผล
 
1. นางพรรณพิสินี  กรีพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงกีรติกา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐจริยา  วิชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  ธนธรรมกุล
 
1. นางสาวกอบกุล  เพิ่มดี
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์สุตะ
2. เด็กชายดนุพร  คำวันดี
 
1. นางมาลี  อิ่มโอษฐ์
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายยศภัทร  รู้สุข
2. เด็กชายวรเมธ  กระสิริ
 
1. นางสาวกอบกุล  เพิ่มดี
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ศิริมงคล
 
1. นางสาววิภา  สังข์ทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไซดวงจู
 
1. นายพิทนคร  หวานหอม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงธิญาดา  สอนสุภาพ
 
1. นางปราณี  ฤกษ์สมจิต
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคณาธิป  พรจรัสวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  แสงพา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตาแก้ว
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  อยู่คง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงธิญาดา  สอนสุภาพ
 
1. นางกษมา  กลิ่นสุคนธ์