สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 74 1. เด็กหญิงกรภัทธ์  ธีระธนตระกูล
 
1. นางสาวภัฎครนันท์  เรือสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญรอด
 
1. นางสันทนา  สดใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชา  จันทเขต
 
1. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สดใส
 
1. นางอุไรวรรณ  แก้วอุไร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงปานระพีพรรณ  ทิวบุญเลี้ยง
 
1. นางสาวรินดา  คำจริง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพชร  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวออมศรี  ธรรมพร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายอัครพล  ชัยโคตร
 
1. นางสาวนันท์นิชา  ธีระจาตุพัฒน์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เมืองผล
2. เด็กหญิงพิตราภรณ์  บุญสิงห์
3. เด็กหญิงมนัสวีรภัทร  แก้วอุไร
 
1. นายวันเฉลิม  สะเทือน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัฏฐนิชา  แก่นจันทร์
 
1. นางประชุมพร  สายเปีย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสิริยากร  เฟืองผล
 
1. นางพรรณพิสินี  กรีพัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงกีรติกา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐจริยา  วิชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  ธนธรรมกุล
 
1. นางสาวกอบกุล  เพิ่มดี
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญลี
2. เด็กหญิงกรกมล  กมลนาวิน
3. เด็กหญิงพรรัมภา  โคกกระเทียม
 
1. นางสาวกอบกุล  เพิ่มดี
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์สุตะ
2. เด็กชายดนุพร  คำวันดี
 
1. นางมาลี  อิ่มโอษฐ์
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายพรพิทักษ์  อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายอัครวิชญ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวกอบกุล  เพิ่มดี
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายยศภัทร  รู้สุข
2. เด็กชายวรเมธ  กระสิริ
 
1. นางสาวกอบกุล  เพิ่มดี
2. นางสาวกนกวัลย์  รัดมุง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ศิริมงคล
 
1. นางสาววิภา  สังข์ทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไซดวงจู
 
1. นายพิทนคร  หวานหอม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงปทิตตา  ปานวิมล
2. เด็กชายภูวดล  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางพิทนคร  หวานหอม
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว
2. เด็กหญิงชนิสรา  ปริยวัฒน์กูล
3. เด็กหญิงญานิกา  สิงห์ปั้น
4. เด็กหญิงฐานิกา  ถนอมรอด
5. เด็กหญิงฐานิดา  ถนอมรอด
6. เด็กหญิงธนิษฐา  สายอุต
7. เด็กหญิงปภาพินน์  อรัญทอง
8. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
9. เด็กหญิงพรรัมภา  โคกกระเทียม
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานนะลา
11. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณศรี
12. เด็กหญิงศรันย์พร  บุญคุณากร
13. เด็กหญิงศุภาวิณี  ชาญป้อม
14. เด็กหญิงสุพิชา  จันทเขต
15. เด็กหญิงเขมิกา  พงษ์ถาวร
 
1. นางดารา  แหลมหลัก
2. นางสาวสะอาด  มิ่งสูงเนิน
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 -    
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  จารย์อุปการะ
 
1. นางปราณี  ฤกษ์สมจิต
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชชา  ดีรอด
 
1. นางทัศนียา  สัตยะวงค์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงธิญาดา  สอนสุภาพ
 
1. นางปราณี  ฤกษ์สมจิต
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัฏฐานุช  กุณโฮง
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
 
1. นางทัศนียา  สัตยะวงค์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงอติมา  แก้วสีขาว
 
1. นางปราณี  ฤกษ์สมจิต
2. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภาชัย  เนียนชำนาญ
2. เด็กหญิงอัครนันท์  ชัยพง
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
2. นางปราณี  ฤกษ์สมจิต
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขอบภพ  ธรรมทวี
2. เด็กชายชนาธิป  ถนอมรอด
3. เด็กหญิงญาณิกา  สิงห์ปั้น
4. เด็กหญิงฐานิกา  ถนอมรอด
5. เด็กหญิงฐานิดา  ถนอมรอด
6. เด็กหญิงธนิษฐา  สายอุต
7. เด็กหญิงนฤมล  ถ้ำอมร
8. เด็กชายนันทการณ์  นะรมรัมย์
9. เด็กหญิงประภาพินน์  อรัญทอง
10. เด็กหญิงพรรัมภา  โคกกระเทียม
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานนะลา
12. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณศรี
13. เด็กหญิงวริทร์นิภา  แดนภูเวียง
14. เด็กหญิงสุภาวิณี  ชาญป้อม
15. เด็กชายอินทุวัทน์  ชอบรส
16. เด็กหญิงโสมรพี  ณ พัทลุง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์วิเศษ
3. นางสาววันทนา  โกกิม
4. นางสาววรรณา  เสนีย์วงศ์
5. นางวัชรา  เชตฐราช
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคณาธิป  พรจรัสวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  แสงพา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตาแก้ว
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  อยู่คง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงธิญาดา  สอนสุภาพ
 
1. นางกษมา  กลิ่นสุคนธ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวเปรมวดี  บุญกลางศรี
 
35 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคูศรี
2. เด็กหญิงเก้าแสนรัก  ชลธาร
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ภูชื่นชม
 
36 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายพันธวัช  อารักษ์สมบูรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อาศัยบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญา  ยาพันธ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปริยวัฒน์กูล
2. เด็กหญิงชิญาดา  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กันทอง
 
1. นางอัญชลี  คำมา
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 24 1. เด็กชายสุวิทวัส  เสมปรี
 
1. นางสาวอำภา  สวรรค์อำนวย
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โกมล
2. เด็กชายปัณวิชญ์  เขียวขำ
3. เด็กชายสันธนีชย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวอำภา  สวรรค์อำนวย
2. นางสาวประไพ  ตระกูลเง็ก
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 38 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลาพาพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  มณีสาคร
3. เด็กหญิงวรพิชชา  บุตรนามดี
 
1. นางสาวละมัย  อุ่นวิเชียร
2. นางสาวสุนิสา  กันทอง
 
41 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กชายพิชชากร  สารพันธ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วราตรี