สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาฏยา  กล่อมมานพ
 
1. นางพิชยาภรณ์  จันทร์อากรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวดี  เผ่าบริบูรณ์
 
1. นางพิชยาภรณ์  จันทร์อากรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางนุชนารถ  สุดใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทนี  เบ็งยา
2. เด็กชายศรายุทธ  วะสีแดง
 
1. นางอารีรัตน์  ทรัพย์สาร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนวาร
2. เด็กชายมนตรี  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางมยุรี  หมื่นสุข
2. นางอัญธิกา  วนะชีวิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วันอุบล
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แหลมทอง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เปรมวินัย
 
1. นางปรียานุช  ศุขบุญมาก
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑาพร  สุขเลิศ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทรโรจน์
3. เด็กชายแสงประทีป  ใกล้อันจันทร์
 
1. นายสถาพร  พวงแก้ว