สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงภีรวรรณ  คำสม
 
1. นางหงส์ไพร  สังข์ขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. นายสุรชัย  เผ่าศรี
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.32 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนิฐกาญจน์  กล่อมมานพ
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  จันทร์นาค
3. เด็กหญิงลัยลา  สวัสดี
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เหิมขุนทด
5. เด็กหญิงอติกานต์  โมลาขาว
 
1. นางยุพิน  สุกแก้ว
2. นางสุรีย์  ท่าวัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.75 เงิน 11 1. เด็กชายธนธร  แสงใส
 
1. นางสุวารี  แก่นพุฒ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงชยิสรา  รองเนียม
3. เด็กหญิงทักษอร  รองเนียม
4. เด็กหญิงนาฎศิลป์  สระแก้ว
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  เสนาะล้ำ
6. เด็กหญิงพรฐิชา  ปันประสงค์
7. เด็กหญิงมณฑิรา  แขวนงาม
8. เด็กหญิงมีนา  มีผล
9. เด็กหญิงวรรณพร  คำศรี
10. เด็กหญิงวิพรกนก  วิเศษสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสองฤทัย  มูลศรี
12. เด็กหญิงสายใจ  เจริญสุข
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสมสว่าง
14. เด็กหญิงอฤดี  อภิบาลศรี
15. เด็กหญิงแสงฉาย  ศำเหลือ
 
1. นางมยุรี  หมื่นสุข
2. นางอัญธิกา  วนะชีวิน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แพ่งจันทึก
2. เด็กหญิงธาริณี  แสวงจิตร์
 
1. นางอัญชลี  สว่างจิตร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอ้จฉราพรรณ  แย้มบัญชา
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เกลี้ยงเกลา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรพรม  ภควา
 
1. นางชัชรีย์  ศรีสง่า
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงเขมรัตน์  แต่งทรัพย์
 
1. นางชัชรีย์  ศรีสง่า
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงมุธิตา  อักษรกลาง
 
1. นางชลธิชา  อนันต์นาวี
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงปัญฑิกา  เกตุอรุณ
 
1. นางสมพร  ฤทธิ์สมจิตร