สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงภัทริษา  พุ่มจันทร์
 
1. นางสมฤทัย  เชิดฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศิริปรียา  บุตรดี
2. เด็กหญิงสุภาภร  ธนโชติ
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60.66 ทองแดง 42 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ใจหนู
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นรินทร์วงษ์
 
1. นางอริสรา  หลวงเจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปฐมา  บุขุนทด
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  แย้มพราย
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงปริยา  อนุมาตย์
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ท่าหิน
 
1. นางโชติกานต์  บุญเพ็ชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ราวเรือง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โถยอด
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เกลี้ยงเกลา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายอรรถวุธ  บุญเทียม
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เกลี้ยงเกลา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เทศเกิด
 
1. นางชลธิชา  อนันต์นาวี
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายชวกร  แก้วมั่น
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์  วงค์ผาบุตร
 
1. นางสาวทัศนีย์  เตื่อยตุ่นศักดิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงซารีฟา  บิลอะหลี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เทศเกิด
 
1. นางประวีณา  ไพรทอง
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เกตุเงิน
2. เด็กชายจิรธาดา  สาระบุตร
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มหายศ
 
1. นางอรวรรณ  เสือดี