สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  เพียรงาน
 
1. นางอัญชลี  สว่างจิตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เหมล้วน
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายธนพล  เตชมา
 
1. นางจุฑาทิพย์  สันติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วประทุม
 
1. นางสินทรา  กองไชย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกรรวี  ฟุ้งเกียรติ
 
1. นางณัฐนิช  เขียวพอ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีเกาะ
 
1. นางพรทิพย์  จำเริญพานิช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายกวินท์  ทรวงแก้ว
 
1. นางสมพร  อาษาเอื้อ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงน้ำตาล  จันทร์นาค
2. เด็กชายปฏิภาณ  ใสทองรัตน์
3. เด็กหญิงอรนิชา  ปิ่นพานิชกุล
 
1. นางพัชช์ธีรา  รอดภัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนวาร
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  พราหมณ์ไทย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปวงมณี
 
1. นางมยุรี  หมื่นสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59.33 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์มณีวรรณ
2. เด็กชายเอกวิน  สร้อยคีรี
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนฤทัย  ชมดอกไม้
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  วงศ์กล้าหาญ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  จั่นบ้านโขด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนทีกานต์  เกลี้ยงโท้
 
1. นางสาวมาริสา  ปานแย้ม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนารัญช์  พรมธาตุ
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชรี  แก้วรักษา
2. เด็กหญิงอังคนา  ป้อมพิทักษ์
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทรมนตรี
2. เด็กหญิงธนิกา  เมืองสง่า
 
1. นางชลธิชา  อนันต์นาวี