สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงภีรวรรณ  คำสม
 
1. นางหงส์ไพร  สังข์ขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  เพียรงาน
 
1. นางอัญชลี  สว่างจิตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เหมล้วน
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงภัทริษา  พุ่มจันทร์
 
1. นางสมฤทัย  เชิดฉาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาฏยา  กล่อมมานพ
 
1. นางพิชยาภรณ์  จันทร์อากรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. นายสุรชัย  เผ่าศรี
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวดี  เผ่าบริบูรณ์
 
1. นางพิชยาภรณ์  จันทร์อากรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางนุชนารถ  สุดใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศิริปรียา  บุตรดี
2. เด็กหญิงสุภาภร  ธนโชติ
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายธนพล  เตชมา
 
1. นางจุฑาทิพย์  สันติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วประทุม
 
1. นางสินทรา  กองไชย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกรรวี  ฟุ้งเกียรติ
 
1. นางณัฐนิช  เขียวพอ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีเกาะ
 
1. นางพรทิพย์  จำเริญพานิช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายกวินท์  ทรวงแก้ว
 
1. นางสมพร  อาษาเอื้อ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงน้ำตาล  จันทร์นาค
2. เด็กชายปฏิภาณ  ใสทองรัตน์
3. เด็กหญิงอรนิชา  ปิ่นพานิชกุล
 
1. นางพัชช์ธีรา  รอดภัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนวาร
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  พราหมณ์ไทย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปวงมณี
 
1. นางมยุรี  หมื่นสุข
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.32 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนิฐกาญจน์  กล่อมมานพ
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  จันทร์นาค
3. เด็กหญิงลัยลา  สวัสดี
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เหิมขุนทด
5. เด็กหญิงอติกานต์  โมลาขาว
 
1. นางยุพิน  สุกแก้ว
2. นางสุรีย์  ท่าวัง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.75 เงิน 11 1. เด็กชายธนธร  แสงใส
 
1. นางสุวารี  แก่นพุฒ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60.66 ทองแดง 42 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ใจหนู
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นรินทร์วงษ์
 
1. นางอริสรา  หลวงเจริญ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59.33 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์มณีวรรณ
2. เด็กชายเอกวิน  สร้อยคีรี
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทนี  เบ็งยา
2. เด็กชายศรายุทธ  วะสีแดง
 
1. นางอารีรัตน์  ทรัพย์สาร
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงชยิสรา  รองเนียม
3. เด็กหญิงทักษอร  รองเนียม
4. เด็กหญิงนาฎศิลป์  สระแก้ว
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  เสนาะล้ำ
6. เด็กหญิงพรฐิชา  ปันประสงค์
7. เด็กหญิงมณฑิรา  แขวนงาม
8. เด็กหญิงมีนา  มีผล
9. เด็กหญิงวรรณพร  คำศรี
10. เด็กหญิงวิพรกนก  วิเศษสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสองฤทัย  มูลศรี
12. เด็กหญิงสายใจ  เจริญสุข
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสมสว่าง
14. เด็กหญิงอฤดี  อภิบาลศรี
15. เด็กหญิงแสงฉาย  ศำเหลือ
 
1. นางมยุรี  หมื่นสุข
2. นางอัญธิกา  วนะชีวิน
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แพ่งจันทึก
2. เด็กหญิงธาริณี  แสวงจิตร์
 
1. นางอัญชลี  สว่างจิตร์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนวาร
2. เด็กชายมนตรี  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางมยุรี  หมื่นสุข
2. นางอัญธิกา  วนะชีวิน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปฐมา  บุขุนทด
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  แย้มพราย
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนฤทัย  ชมดอกไม้
 
1. นางโชติกานต์  บุุญเพ็ชร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอ้จฉราพรรณ  แย้มบัญชา
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เกลี้ยงเกลา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงปริยา  อนุมาตย์
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ท่าหิน
 
1. นางโชติกานต์  บุญเพ็ชร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ราวเรือง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โถยอด
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เกลี้ยงเกลา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายอรรถวุธ  บุญเทียม
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เกลี้ยงเกลา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรพรม  ภควา
 
1. นางชัชรีย์  ศรีสง่า
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงเขมรัตน์  แต่งทรัพย์
 
1. นางชัชรีย์  ศรีสง่า
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงมุธิตา  อักษรกลาง
 
1. นางชลธิชา  อนันต์นาวี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  วงศ์กล้าหาญ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  จั่นบ้านโขด
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนทีกานต์  เกลี้ยงโท้
 
1. นางสาวมาริสา  ปานแย้ม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนารัญช์  พรมธาตุ
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เทศเกิด
 
1. นางชลธิชา  อนันต์นาวี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วันอุบล
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชรี  แก้วรักษา
2. เด็กหญิงอังคนา  ป้อมพิทักษ์
 
1. นางประภัสสร  จันทวฤทธิ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทรมนตรี
2. เด็กหญิงธนิกา  เมืองสง่า
 
1. นางชลธิชา  อนันต์นาวี
 
42 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายชวกร  แก้วมั่น
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์  วงค์ผาบุตร
 
1. นางสาวทัศนีย์  เตื่อยตุ่นศักดิ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงซารีฟา  บิลอะหลี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เทศเกิด
 
1. นางประวีณา  ไพรทอง
 
44 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แหลมทอง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เปรมวินัย
 
1. นางปรียานุช  ศุขบุญมาก
 
45 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงปัญฑิกา  เกตุอรุณ
 
1. นางสมพร  ฤทธิ์สมจิตร
 
46 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑาพร  สุขเลิศ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทรโรจน์
3. เด็กชายแสงประทีป  ใกล้อันจันทร์
 
1. นายสถาพร  พวงแก้ว
 
47 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เกตุเงิน
2. เด็กชายจิรธาดา  สาระบุตร
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มหายศ
 
1. นางอรวรรณ  เสือดี