สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุงคุณแสน
 
1. นางสาวสายสุนีย์  วงศ์สวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริเดช  ใจเผิน
 
1. นายอนุชา  หยวกดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจุนฮี  ลี
 
1. นายอนุชา  หยวกดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายรายยู โธมัส  เดอร์บีเชอร์
2. เด็กชายเอลวิช  ดีจอง
 
1. นางสาวกาญจนา  การสมโชค
2. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  สีนิกรณ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายไทย์ จอห์น   วิลคินส์
 
1. นางพิมพ์พัฒน์  พรหมพล