สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  แอ้ทคินส์
 
1. นางสาวสุภาพร  บัวดก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุงคุณแสน
 
1. นางสาวสายสุนีย์  วงศ์สวัสดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญตา  ทิพย์อาภรณ์
2. เด็กหญิงลีนอย  เอร่า
3. เด็กหญิงแจสมีน  อาวสด์สเวิร์ธ
 
1. นายอนุชา  หยวกดา
2. นางสาวกชพร  ล่องสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริเดช  ใจเผิน
 
1. นายอนุชา  หยวกดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจุนฮี  ลี
 
1. นายอนุชา  หยวกดา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมาริน่า   ซีดาเอียวา
2. เด็กหญิงเจมม่า ดาราทิพย์  ลิฝอิง
3. เด็กหญิงแจสมีน  ฮาวด์สเวิร์ธ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ทศชุม
2. นางสาวกาญจนา  การสมโชค
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายมัทวิ  ชิมชุค
2. เด็กชายเดวิด  พุดจีบ
 
1. นางสาวกาญจนา  การสมโชค
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรพัทธ์  อินทะรังษี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายรายยู โธมัส  เดอร์บีเชอร์
2. เด็กชายเอลวิช  ดีจอง
 
1. นางสาวกาญจนา  การสมโชค
2. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  สีนิกรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  แอ้ทคินส์
 
1. นางสาวอรอุมา  สุวรรณเขต
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอรุณี  มาลินิน
2. เด็กชายเดวิด  พุดจีบ
 
1. นางไพรัตน์   โพธิอำพล
2. นางสาวนันท์นภัส  เพชรประเสริฐ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงลีนอย  เอร่า
2. เด็กชายสวิตต์  สว่างดี
 
1. นางไพรัตน์   โพธิอำพล
2. นางสาวนันท์นภัส  เพชรประเสริฐ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงมาริน่า  ซีดาเอียวา
2. เด็กหญิงเจมม่า  ดาราทิพย์ ลิฝอิง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปั้นก้อง
2. นางหทัยรัตน์  มีดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธัญญา อัจฉริยา  โฮแกน
2. เด็กหญิงสัณห์สินี  แอ้ทคินส์
 
1. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง
2. นายกิตติพันธ์  ภารื่นพิทักษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงนีน่า  ซัคเซด
2. เด็กหญิงใหม่  บาฮาร์
 
1. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง
2. นายกิตติพันธ์  ภารื่นพิทักษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโปลีน่า  ชางกินน่า
 
1. นายนพดล  ศุภกา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเจมม่า ดาราทิพย์  ลิฝอิง
 
1. นายนพดล  ศุภกา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงแอนนา  มนยฤทธิ์
 
1. นางสาวกชพร  ล่องสกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงมาริน่า  ซีดาเอียวา
 
1. นางสาวกชพร  ล่องสกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรุณี  มาลินิน
 
1. นางพิมพ์พัฒน์  พรหมพล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายไทย์ จอห์น   วิลคินส์
 
1. นางพิมพ์พัฒน์  พรหมพล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุงคุณแสน
2. เด็กหญิงอัญชลี  กล้วยเลี้ยง
3. เด็กหญิงแอน ดอร์เรน  แจ๊คสัน
 
1. นายเอกชัย  หมั่นตลุง
2. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 64 1. เด็กหญิงนรมน  ศิริมหาชัย
2. เด็กหญิงโดมินิก้า  เรมเมอร์
3. เด็กหญิงโปลีน่า  บ๊าชาคกิน่า
 
1. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง
2. นางดวงใจ  เผือกสุข
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 64 1. เด็กหญิงมาร์ธา พลอยพรรณี  แมกคิลลอป
 
1. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง