สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณพล  ฤกษ์ประกอบ
2. เด็กชายณัฐพล  มะลิเทศ
 
1. นางสาวปรัชญาพร  เชื้อหมอดู
2. นายกีรติ  นามวงษา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเอมิกา  ไชยศรี
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  กันดอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกฤต  ยินดี
2. เด็กหญิงอรปรียา  ธนารุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุกันยา  มั่นจันทึก
2. นางสาวเกศรินทร์  กันดอก