สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณพล  ฤกษ์ประกอบ
2. เด็กชายณัฐพล  มะลิเทศ
 
1. นางสาวปรัชญาพร  เชื้อหมอดู
2. นายกีรติ  นามวงษา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเอมิกา  ไชยศรี
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  กันดอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกฤต  ยินดี
2. เด็กหญิงอรปรียา  ธนารุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุกันยา  มั่นจันทึก
2. นางสาวเกศรินทร์  กันดอก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลี
 
1. นางสาวณภัทรวรัญญ์  มังษะชาติ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 48 1. เด็กชายวรากร  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงวริศรา  โฆษิตจินดา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เมธาธีรวุฒิ
 
1. นางสาววรากรณ์  ประชุม
2. นางสาวจิณฑ์จุฑา  สุวรรณโชติ