สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.33 เงิน 11 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ตันติสราภรณ์
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  สัจจะภูริภูมิ
 
1. นางสาวพาณิภัค  สิทธิยศ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายธนกร  กลิ่นบัว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  กลั่นทอง
 
1. นางสาวปราณี  เพขุนทด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แสงประสิทธิ์
 
1. นายอาคม  แสงทะมาตย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงกฤติยา  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาริษา  ปัดภัย
 
1. นายอภินิตย์  บุญตา
2. นางสาวสุกัญญา  เก็บกลาง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรารักษ์  ศรีรัฐกานต์ชัย
2. เด็กชายแพทริค  มอร์ริน
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล