สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กชายสิงหา  ปัทมะทิน
 
1. นางสุดใจ  ถ้ำโคนทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กนกบรรพต
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ยันนะศักดิ์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ล้ออวยพร
 
1. นางอาภรณ์พรรณ  สุวรรณรักษา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายแสนภูมิ  สุภัทรกุล
 
1. นางสาวหู  หง