สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กชายสิงหา  ปัทมะทิน
 
1. นางสุดใจ  ถ้ำโคนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงวรรณชน  สินธุศิริ
 
1. นางสุดใจ  ถ้ำโคนทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธงยุทธ  เตชานุเคราะห์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กนกบรรพต
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ยันนะศักดิ์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ล้ออวยพร
 
1. นางอาภรณ์พรรณ  สุวรรณรักษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกฤติธี  พนมพรรณทอง
2. เด็กชายโอลิเวอร์  วิทลีย์
 
1. นางสาวกุนฑีรา  เต็งนุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.33 เงิน 11 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ตันติสราภรณ์
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  สัจจะภูริภูมิ
 
1. นางสาวพาณิภัค  สิทธิยศ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายธนกร  กลิ่นบัว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  กลั่นทอง
 
1. นางสาวปราณี  เพขุนทด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แสงประสิทธิ์
 
1. นายอาคม  แสงทะมาตย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุข
 
1. นายอาคม  แสงทะมาตย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณรดา  สินธุศิริ
 
1. นายอาคม  แสงทะมาตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิศร  ร่องวารี
2. เด็กหญิงปอร์ช่า วศินี  แอมมารอล
 
1. นายอภินิตย์  บุญตา
2. นางสาวสุกัญญา  เก็บกลาง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงกฤติยา  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาริษา  ปัดภัย
 
1. นายอภินิตย์  บุญตา
2. นางสาวสุกัญญา  เก็บกลาง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงปารณีย์  ชะเอม
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกานต์  ศรีบุตร
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุ้งทอง
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ราชกิจ
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายแสนภูมิ  สุภัทรกุล
 
1. นางสาวหู  หง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรารักษ์  ศรีรัฐกานต์ชัย
2. เด็กชายแพทริค  มอร์ริน
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงทีน่า สมาร่า  โรเรอรฺ
2. เด็กหญิงนาตาชา  กรีนอฟ
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล